پراو

خانومدان برنجه، تکاب

۱ تیر ۱۳۹۶

وب‌سایت کویرهای ایران | Irandeserts Publications


خانومدان برنجه، تکاب    


نام انگلیسی اثر:


نام فارسی اثر:  خانومدان برنجه، تکاب


 


 


 


موقعیت جغرافیایی


خانومدان برنجه در موقعیت جغرافیایی N363211 E471201 در اســـــتان آذربایجان غربی قرار دارد. پديده زيباي طبيعي موسوم به خانومدان برنجه در ۲۸ كيلومتري شمال منطقهستان تكاب در روستاي برنجه (برنجك) از دهستان چمن بخش تخت سليمان و در دامنه كوه معروف به كوه طويله سليمان واقع انجام گرفته اســـــت كه تشكيلات زمين شناسي متعددي در آن قرار دارد.


 


در جنوب روستاي برنجه و در كنار رودخانه، در راســـــتاي شمالي جنوبي، دهانه هاي تعداد چشمه آهك ساز خشك انجام گرفته را مي توان ديد كه مشهورترين آنها خانومدان برنجه يا «درياي برنجه» نام دارد. دهانه اين چشمه بزرگ به شكل بيضي اســـــت. قطر بزرگ اين بيضي ۱۰۰ متر و قطر كوچك آن ۵۰ متر اســـــت و ژرفايش نيز به حدود ۷۰ متر مي رسد. در كف اين سازه بزرگ طبيعي درياچه اي آكنده از آب سرد و گاز كربنيك اســـــت. اين چشمه ديوارهاي بلند و پرشيب دارد كه از لايه هاي نازك تراورن تن نواري پديد آمده اســـــت. پايين رفتن از اين ديواره هاي بلند بدون ريسمان و ديگر تجهيزات لازم غير ممكن اســـــت بويژه آنكه كارشناسان احتمال مي دهند وجود آب هاي گازكربنيك دار در ته دهانه چشمه موجب خردگي بيشتر ديواره انجام گرفته و بر قطر آن افزوده اســـــت.


 


گفته مي شود كه خان هاي محلي براي تنبيه روستاييان و مخالفان خود، به پايشان سنگ مي بستند و آنها را به درون اين چشمه ژرف مي انداختند و علت نامگذاري خانومدان برنجه همين بوده اســـــت. از نظر زمين شناسي تاريخچه پيدايش مشابهي مثل درياچه تخت و خانومدان سليمان را دارد و آن محل نيز از انباشته انجام گرفتن رسوبات آهكي، تل هاي بلند و در مواردي دهانه هاي وسيع آتشفشاني مانند بوجود آورده اند و در عمق نسبتا” زياد دهانه يكي از اين تپه ها درياچه اي در ميان صخره سنگي وجود دارد كه به علت عمق زياد سطح آب از دهانه امكان دسترسي به آن غير ممكن بوده و آب درياچه بعد از گذشتن از ميان سنگ هاي رسوبي و آهكي و تراورتن در جنوب شرقي به رودخانه مجاور در روستاي برنجه واريز مي گردد.


 


سطح آب چشمه در طول سال تغيير چشمگيري نداشته و در تعداد نقطه از آن گاز كربنيك با انجام گرفتت بسيار كمي بصورت حباب هاي ريز خارج مي گردد . دماي آب چشمه حدود ۳۰ درجه سانتيگراد مي باانجام گرفت و در فصل زمستان يخ نمي خانومد . عمق آب آن حدود ۲۵ متر برآورد مي شود و قابل غواصي اســـــت . مساحت چشمه از حدود نيم متر زير سطح آب افزايش پيدا كرده و حالتي قيفي شكل به خود مي گيرد.


 


نكات حائز اهميت در سفر به این ناحیه:


سنگ هاي تراورتن اطراف چشمه بسيار سست بوده و كار گاه طبيعي به دشواري يافت مي شود . براي برپايي كارگاه از حداكثر ايمني اســـــتفاده شود .


جهت فرود و صعود به داخل چشمه حتما از ابزار غار نوردي اســـــتفاده شود . ديواره به علت سستي و ريزشي بودن قابل سنگ نوردي نيست.


بهترين سمت براي فرود و صعود دهانه شمالي مي باانجام گرفت كه مستقيما به آب چشمه ختم مي شود.


از رها كردن زباله و وسايل سبك وخانوم بدون حفاظ در كنارچشمه جدا خودداري شود . وزش باد مي تواند هر چه كنار چشمه قرار دارن درون خانومدان آن بياندازد.


دماي آب در فروردين ماه حدود ۳۰ درجه سانتيگراد و عمق آب بيش از ۲۵ متر تخمين زده مي شود.

‘ +

‘,
suffix:’


});
}


تصویر هاخانومدان برنجه، تکابخانومدان برنجه، تکابخانومدان برنجه، تکابخانومدان برنجه، تکابخانومدان برنجه، تکابخانومدان برنجه، تکاب

“;
}
}
html = $(‘.contentMark-panelHolder’).html().replace(‘[[html]]’, html);

//
$(this).attr(‘title’, html)
.tooltip({ position: ‘bottom center’ }) // note: if changing position, tool-tip class should be changed too.
.dynamic({ classNames: ‘tooltip-top tooltip-right tooltip-bottom tooltip-left’});
});
});