پراو

ایزومرهای مولکول آب توسط دانشمندان کشف شد – پراو

۲۳ خرداد ۱۳۹۷

آیا می دانستید که آب نیز دارای ایزومر است؟ مولکول های آب با توجه به اسپین نسبی هسته دو اتم هیدروژن آن ها، دارای دو نوع ایزومر هستند: ایزومر اورتو که اسپین هسته دو اتم هیدروژن آن یکسان است و ایزومر پارا که اسپین هسته دو اتم هیدروژن آن مخالف یکدیگر است. در ادامه از پراو JamShimi به بررسی خواص و واکنش پذیری ایزومرهای آب می پردازیم
حال سوال اینجاست که آیا واکنش پذیری این دو ایزومر یکسان است ؟
اخیرا این دو نوع ایزومر به وسیله یک میدان الکتروستاتیکی از یکدیگر جدا شده اند و سرعت تبادل پروتون آن ها در واکنش با یون دی آزنیلیوم (+N2H) مورد بررسی قرار گرفته است . این آزمایش نشان داد که سرعت واکنش ایزومر پارا در حدود ۲۳ درصد بیشتر از ایزومر اورتو است. دلیل این اختلاف سرعت، تفاوت در میانگین چرخش برهمکنش های یون-دوقطبی طی واکنش است. این یافته ها ، به تازگی در مجله Nature Communication به چاپ رسیده است .