پراو

آموزش و روش نامگذاری کمپلکس های معدنی – پراو

۲۳ اسفند ۱۳۹۶

آموزش و روش نامگذاری کمپلکس های معدنی
آموزش و روش نامگذاری کمپلکس های معدنی

نامگذاری انواع کمپلکس های معدنی و همین طور نامگذاری کمپلکس های فلزی در شیمی معدنی در ادامه از پراو مطالعه و یاد خواهید گرفت. در نام گذاری کمپلکس های معدنی به چند نکته مهم باید توجه کنیم که در زیر با ذکر چند مثال و تمرین مبحث نامگذاری انواع کمپلکس های کاتیونی،کمپلکس های خنثی، کمپلکس های چند هسته ای، کمپلکس با پیوند فلز-فلز آموزش داده شده است.

کمپلکس های کاتیونی
الف) تعداد و نام لیگاند متصل به اتم یا یون فلز مرکزی
ب) نام فلز مرکزی و عدد اکسایش آن
ج) نام آنیون
[CoSO4(NH3)4]NO3
تترا آمین سولفاتو کبالت(|||) نیترات

۱-  کمپلکس های کاتیونی
پسوند “…ات” به نام فلز اضافه می شود
K4[Fe(CN)6]
پتاسیم هگزا سیانو فرات(||)

۲- کمپلکس خنثی مانند کمپلکس کاتیونی پسوند ندارد
[Co(NO3)2(NH3)3]
تری آمین تری نیترو کبالت (|||)
هنگامی که بیش از یک لیگاند داریم نام آنها به ترتیب الفبای لاتین ذکر می شود
برای نشان دادن تعداد لیگاند ها از پیشوند “دی ، تتری ، تترا ، پنتا ، هگزا و …” استفاده می شود
و اگر نام خود لیگاند چند قسمتی و دارای پیشوندی مثل ” دی ، تری و …” باشد برای نشان دادن تعداد لیگاند، پیشوند های ” بیس ، تریس ، تتراکیس و…” به کار می بریم
[Ni(PF3)4]
تتراکیس (تری فلوءرو فسفین) نیکل(۰)

لیگاند دو سر دندانه
M_SCN
تیو سیاناتو (تیوسیاناتو -S-)
M_NCS
ایزوتیوسیاناتو (تیوسیاناتو -N-)

۳- کمپلکس چندهسته ای
[(NH3)4 Co NH2 (NH3)4 Co OH]
یون تترا آمین کبالت (|||)-µ-آمیدو-µ-هیدروکسوتترا آمین کبالت (|||)

۴- کمپلکس با پیوند فلز-فلز
از پیشوند “بی” یا “دی” قبل از نام فلز درگیر در پیوند استفاده می شود
[Mn2(CO)10]
بیس(پنتا کربونیل منگنز) (Mn-Mn)

برخی از کمپلکس های اسامی خاص دارند مانند کمپلکس های معدنی زیر:
K[Pt(C2H4)Cl3] نمک زایس
[Rh(PPh3)Cl] کاتالیزور ویلکینسون

مفید بودن مطلب برای شمارای کاربران:
۵
( ۲ رای)